Τηλέφωνο επικοινωνίας
210 7258 288

Ελεγκτικές υπηρεσίες

Ο έλεγχος για εμάς δεν αποτελεί τυπική διαδικασία, αλλά ένα μέσο βαθύτερης γνώσης των δομών και της λειτουργίας της επιχείρησης ώστε να είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε τα προβλήματα σε εύλογο χρονικό διάστημα και να προτείνουμε λύσεις με τελικό στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων της και την επιτυχημένη πορεία της

Η κάθε εργασία ή υπόθεση απαιτεί ειδικό χειρισμό, καθώς οι άνθρωποι, οι συνθήκες ,οι νόμοι και το πλαίσιο της αγοράς είναι δυναμικά και διαφοροποιούνται. Το φάσμα των εμπειριών μας, επιτρέπει την αναζήτηση της καλύτερης – κάθε φορά – διαδρομής, ώστε να κερδίσουμε σε ταχύτητα, να ξεπεραστούν τα εμπόδια και να εξυπηρετηθεί το ζητούμενο.

Οι εσωτερικές δικλείδες ποιοτικής διασφάλισης εμπεριέχονται σε όλη την ελεγκτική διαδικασία της Εταιρείας, και συμπεριλαμβάνουν τις πολιτικές και την καθοδήγηση μέσω των οποίων διασφαλίζεται ότι η εργασία που διενεργείται είναι συμβατή με τα ισχύοντα επαγγελματικά πρότυπα, τις κανονιστικές απαιτήσεις και τα πρότυπα ποιότητας της Εταιρείας.

 1.Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων

Η εταιρία μας  παρέχει ελεγκτικές υπηρεσίες, που ενισχύουν την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών αναφορών, που συντάσσονται από τους πελάτες της .

 2.Συναφείς Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Η apki associates διενεργεί επισκοπήσεις οικονομικών καταστάσεων .

Η ελεγκτική μας προσέγγιση, προσαρμόζεται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κάθε πελάτη, εξασφαλίζοντας ποιοτικές ελεγκτικές υπηρεσίες σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Η μέθοδος που εφαρμόζουμε, εστιάζει την προσοχή μας στην κατανόηση των δραστηριοτήτων των πελατών και στη μελέτη των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου των εταιρειών τους, ώστε να είναι εφικτή η ασφαλής πιστοποίηση των οικονομικών καταστάσεων και η διασφάλιση των συμφερόντων των επιχειρήσεων. 

 3.Καθοδήγηση και Βοήθεια στην Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων

Η apki associates βοηθά σε σύνθετα θέματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και λογιστικών εφαρμογών καθώς και στην παροχή συμβουλών σχετικά με την εφαρμογή και την ερμηνεία των νέων και υφιστάμενων λογιστικών προτύπων.

Η συνεργασία με την apki στον τομέα της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων  αποσκοπεί όχι μόνο στη μείωση του χρόνου προετοιμασίας τους, αλλά και στην εξασφάλιση της αξιοπιστίας τους. Έτσι , μέσω του εντοπισμού και περιορισμού αναποτελεσματικών διαδικασιών κατά την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων, βελτιώνεται η αποδοτικότητα των στελεχών της Οικονομικής Διεύθυνσης, εξοικονομούνται πόροι και βελτιώνεται η ποιότητα των διοικητικών αποφάσεων (Γενικής διεύθυνσης, μάρκετινγκ και πωλήσεων) ,καθώς θα βασίζονται σε ακριβή, επικαιροποιημένα  και εγκαίρως διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία. 

© Copyright 2013 apki associates, all rights reserved. Powered by Digi Waves