Τηλέφωνο επικοινωνίας
210 7258 288

Ανθρώπινο δυναμικό

Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας που προσφέρουμε έχουν σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις της φορολογικής και της εργατικής νομοθεσίας, καθώς επίσης και τις λοιπές ανάγκες του λογιστηρίου μιας επιχείρησης.

Οι υπηρεσίες μας

  1. Έκδοση μισθοδοσίας.
  2. Έναρξη δραστηριότητας σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
  3. Σύνταξη κάθε είδους αναφορών προς τα αρμόδια γραφεία εργασίας και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
  4. Σύνταξη αναφορών προς τη διοίκηση σχετικών με απολογιστικά μισθολογικά στοιχεία.
  5. Υπολογισμός αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, δεδουλευμένης άδειας, επιδόματος αδείας και δεδουλευμένα δώρα εορτών.
  6. Τροποποίηση εταιρικών συμβάσεων
  7. Ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα
© Copyright 2013 apki associates, all rights reserved. Powered by Digi Waves