Τηλέφωνο επικοινωνίας
210 7258 288

Υπηρεσίες Λογιστηρίου

Η apki associates προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λογιστικών υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στην αντιμετώπιση των αναγκών των μεγάλων, μεσαίου και μικρού μεγέθους επιχειρήσεων. Η ικανότητά μας να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου προκύπτει από τη μεγάλη μας εμπειρία και τη βαθιά γνώση των κανόνων της λογιστικής και φορολογικής και τελωνιακής νομοθεσίας.

  • Οργάνωση και πρώτη εγκατάσταση λογιστηρίου
  • Πλήρης ανάθεση & επίβλεψη του λογιστηρίου
  • Σύνταξη και υπογραφή Ισολογισμού & Οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης.
  • Σύνταξη αποτελεσμάτων για ενημέρωση της Διοίκησης της Εταιρείας.
  • Συμμόρφωση με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (IFRS).
  • Σύνταξη της ετήσιας εταιρικής δήλωσης φόρου εισοδήματος.
  • Σύνταξη λοιπών φορολογικών δηλώσεων.
  • Σύνταξη και υποβολή των περιοδικών και ετησίων δηλώσεων ΦΠΑ και λοιπών φόρων, καθώς και στατιστικών πληροφοριών (Intrastat, listing).
  • Υποβολή αίτησης επιστροφής ΦΠΑ και υποστήριξη κατά τη διαδικασία μέχρι την είσπραξή του
  • Κοστολόγηση παραγωγικών διαδικασιών, Αναλυτική λογιστική.
© Copyright 2013 apki associates, all rights reserved. Powered by Digi Waves