Τηλέφωνο επικοινωνίας
210 7258 288

Διαχείριση Κινδύνων

Το θέμα της Διαχείρισης Κινδύνων βρίσκεται υψηλά στην ατζέντα της διοίκησης. Η υψηλή αυτή θέση αντανακλά τις ανησυχίες της διοίκησης τόσο για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει μία επιχείρηση όσο και για το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για τη διαχείριση των κινδύνων αυτών και τη συμμόρφωση σε κανονιστικές απαιτήσεις.

Πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση της ανωτέρω κατάστασης είναι η εξισορρόπηση των αντικρουόμενων τάσεων στη διαχείριση των θεμάτων αυτών.Θα μπορούσε, είτε:

1. Να επιχειρηθεί μία ισορροπία μεταξύ της αποφυγής κινδύνων και της ανάληψης ελεγχόμενου ρίσκου, σχεδιάζοντας λεπτομερώς τα περιθώρια ανάληψης ρίσκου ή επιλέγοντας προσεκτικά το επίπεδο παρακολούθησης και ελέγχου,είτε
2. Να επιχειρηθεί ισορροπία μεταξύ του κόστους συμμόρφωσης με τις κανονιστικές απαιτήσεις και των τυχόν αναμενόμενων οφελών, ενσωματώνοντας τις απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης στην κανονική επιχειρησιακή λειτουργία.

Αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία στα θέματα Διαχείρισης Κινδύνων & Συμμόρφωσης και στα ειδικότερα θέματα κάθε επιμέρους κλάδου δραστηριότητας, τα στελέχη της apki associates υποστηρίζουν τους πελάτες τους στην αύξηση των ωφελειών από την αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών, λειτουργικών και λοιπών κινδύνων.

Οι υπηρεσίες μας

  1. Κίνδυνος αγοράς
  2. Πιστωτικός κίνδυνος
  3. Λειτουργικός κίνδυνος
  4. Ασφαλιστικός κίνδυνος
  5. Κίνδυνος ρευστότητας
  6. Διαχείριση οικονομικού κεφαλαίου
  7. Αναλογιστικές υπηρεσίες & υποστήριξη παραγωγής οικονομικών καταστάσεων
  8. Κεφαλαιακή επάρκεια και παραγωγή κανονιστικών αναφορών
  9. Λογιστική χρηματοοικονομικών μέσων
© Copyright 2013 apki associates, all rights reserved. Powered by Digi Waves