Τηλέφωνο επικοινωνίας
210 7258 288

Συστήματα Πληροφορικής (μηχανοργάνωση)

Ένα αξιόπιστο πληροφοριακό σύστημα αποτελεί ένα από τα πλέον πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία μίας εταιρείας, η χρήση τεχνολογίας που δεν έχει υλοποιηθεί σωστά, παρουσιάζει τρωτά σημεία, δεν συντηρείται και δεν παρακολουθείται επαρκώς μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες εσόδων, απόδοσης και φήμης.

Η πιθανότητα να συμβεί ένα τέτοιο γεγονός είναι ευθέως ανάλογη με το εύρος και το χρόνο χρήσης του πληροφοριακού συστήματος. Με άλλα λόγια, εάν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, όσο πιο πολύπλοκη είναι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται και όσο αυξάνει ο χρόνος χρήσης της σε μία εταιρεία, τόσο υψηλότερη είναι η πιθανότητα η εταιρεία αυτή να υποστεί τις συνέπειες ενός περιστατικού ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.

Οι υπηρεσίες μας

 1. Αξιολόγησης συστήματος διοικητικής πληροφόρησης
 2. Κατάρτιση στρατηγικής. Σχεδιασμός προσαρμογών των υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων του οργανισμού
 3. Σχεδιασμός ενσωμάτωσης επιχειρησιακών διαδικασιών στην ανάπτυξη του συστήματος ERP
 4. Σύνταξη λίστας πιθανών προμηθευτών λογισμικού. Συμμετοχή στην διαδικασία αξιολόγησης / επιλογής
 5. Ανάπτυξη   στρατηγικής   διαχείρισης   δεδομένων. Σχεδιασμός αναφορών  επιχειρηματικής ευφυΐας
 6. Παρακολούθηση εργαλείων ελέγχου λειτουργίας (Ασφάλεια, προσβασιμότητα, διαχωρισμός καθηκόντων κλπ)
 7. Αξιολόγηση των κινδύνων ενός έργου υλοποίησης συστήματος ERP
 8. Εγκατάσταση / υλοποίηση   συστήματος. Σταθεροποίηση λειτουργίας του συστήματος
 9. Αξιολόγηση των μηχανισμών ελέγχου SOX & των αυτόματων σημείων ελέγχου του ERP
 10. Παραμετροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων .Εξυπηρέτηση τυπικού λογιστικών χειρισμών και απεικόνιση, κατά ΔΠΧΠ 
 11. Εκπαίδευση στελεχών οικονομικής διεύθυνσης στην εφαρμογή των ΔΠΧΠ
© Copyright 2013 apki associates, all rights reserved. Powered by Digi Waves