Τηλέφωνο επικοινωνίας
210 7258 288

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Τα στελέχη της apki associates μπορούν να προτείνουν εναλλακτικές επιλογές σχετικά με την Χρηματοοικονομική στρατηγική ,ενώ σε συνεργασία με την διοίκηση της εταιρίας σας και βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων & προτεραιοτήτων να επιλεγεί τη στρατηγική επίτευξης των επιχειρηματικών στόχων ,που θα μεγιστοποιήσει την απόδοση των πόρων της επιχείρησης.

Ο ρόλος και η ευθύνη της Οικονομικής Διεύθυνσης και όλων των εμπλεκόμενων μερών είναι η χάραξη μιας ξεκάθαρης χρηματοοικονομικής στρατηγικής απόλυτα ευθυγραμμισμένης με την επιχειρηματική στρατηγική 

Οι υπηρεσίες μας

  • Αναδιάρθρωση Δανειακών Συμβάσεων
  • Διαμεσολάβηση έναντι Δανειστών
  • Σύναψη Ομολογιακών Δανείων
  • Δανειακές μελέτες - Δάνεια κεφαλαίου κίνησης
  • Ταμειακή στρατηγική
  • Προϋπολογισμοί και ταμειακές ροές (cash flow)
  • Μελέτες σκοπιμότητας
© Copyright 2013 apki associates, all rights reserved. Powered by Digi Waves