Τηλέφωνο επικοινωνίας
210 7258 288

Υπηρεσίες για τη Διοίκηση

Οι εταιρίες σήμερα βρίσκονται κάτω από αυξανόμενη πίεση για συνεχή επανεκτίμηση της αποδοτικότητάς τους. Οι πιέσεις προέρχονται από τις εξελίξεις στην χώρα που δραστηριοποιούνται ή και από τις διεθνείς εξελίξεις, από τις πιέσεις των μετόχων για καλύτερα αποτελέσματα ,και από την νομοθεσία .

Στην εποχή μας, η οποία μεταβάλλεται με ταχύτατους ρυθμούς, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες αποκτούν εξαιρετική σπουδαιότητα για την επιτυχή ολοκλήρωση και αποτελεσματική εφαρμογή των επιχειρηματικών και επιχειρησιακών στρατηγικών. Στόχος της εταιρίας δεν αποτελεί απλά και μόνο η εφαρμογή μιας επιχειρηματικής απόφασης ή στρατηγικής αλλά, η εκλογίκευση των προβληματισμών των πελατών μας, η καταγραφή των πραγματικών τους αναγκών και η ένταξή τους στα καλύτερα δυνατά προγράμματα εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης.

Οι υπηρεσίες μας

  1. Διαγνωστική μελέτη της υφιστάμενης λειτουργίας του προϋπολογισμού.
  2. Κατάρτιση ετήσιου Προϋπολογισμού (Business Plan ) και παρακολούθηση αποκλίσεων.
  3. Κατάρτιση συστήματος Reporting ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της εταιρίας.
  4. Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων εξυγίανσης
  5. Ανάλυση και αναθεώρηση στρατηγικών επιλογών ανάπτυξης
  6. Αναλύσεις αγοράς και αξιολόγηση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος
  7. Στρατηγικές εισόδου αγοράς -Στρατηγική μάρκετινγκ
  8. Εντοπισμό και αξιολόγηση ευκαιριών ανάπτυξης.
  9. Κοστολόγηση παραγωγικών διαδικασιών. Παρακολούθηση αποκλίσεων έναντι προτύπου κόστους
© Copyright 2013 apki associates, all rights reserved. Powered by Digi Waves